Deklaracja dostępności

Ministerstwo Cyfryzacji zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej dziwnow.cul.com.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego dziwnow.cul.com.pl.

Data publikacji strony internetowej: 7.06.2022.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 8.06.2022.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 8.06.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Zbigniew Strzelecki, adres poczty elektronicznej: iod@cul.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 504 315 818. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien, zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do Ośrodka prowadzi jedno wejście od ul. Koniecznego.

W ośrodku znajdują się z dwa budynki mieszkalne „Bałtyk” i „Przystań” oraz 43 różnego rodzaju domki letniskowe, budynek z łaźniami dla domków II kategorii, domek Wilki (oddzielnie ogrodzony z oddzielnym wjazdem przez swoją bramę) oraz 5 domków imiennych (I kategorii). Przy wejściu na teren OW z prawej strony na bramie znajduje się domofon, którym można połączyć się z pracownikami precepcji znajdującej się na parterze budynku „Bałtyk” – w korytarzu po prawej stronie od wejścia.

Wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wejścia do domków kampingowych również nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Obiekt nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Breille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ośrodek jest monitorowany a zapisy nagrań są przechowywane.

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem